ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΣΕΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

  • Θέμα διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΣΕΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 7/12/2017
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 14/12/2017  ώρα 9.00 π.μ.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 14/11/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/11/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !