Προμήθεια ανοξείδωτων σελλών επισκευής αγωγών δικτύου ύδρευσης

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ανοξείδωτων σελλών επισκευής αγωγών δικτύου ύδρευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 21/04/2016
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 21/04/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 29/03/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !