Προμήθεια ανιχνευτή αερίων

Προμήθεια ανιχνευτή αερίων για την Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης
  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ανιχνευτή αερίων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 23/10/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 15/10/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !