Προμήθεια αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών για την κάλυψη των αναγκών της ΕΥΑΘ ΑΕ, για ένα έτος

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών για την κάλυψη των αναγκών της ΕΥΑΘ ΑΕ, για ένα έτος
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 30/11/2018 και ώρα 13:00
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών –/–/–
  • Ημερομηνία ανάρτησης 09/11/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 09/11/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη ΑρχείουΛήψη ΑρχείουΛήψη Αρχείου  Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !