Προμήθεια αναλωσίμων (Η/Υ, εκτυπωτών κλπ), για την κάλυψη των αναγκών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. για ένα έτος

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια αναλωσίμων (Η/Υ, εκτυπωτών κλπ), για την κάλυψη των αναγκών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. για ένα έτος
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 30/10/2017
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 30/10/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 17/10/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 17/10/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !