Προμήθεια αναλωσίμων γραφείων και γραφικής ύλης

Προμήθεια αναλωσίμων γραφείων και γραφικής ύλης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων γραφείων και γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών της ΕΥΑΘ ΑΕ, χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών
  • Θέμα διαγωνισμού Προμήθεια αναλωσίμων γραφείων και γραφικής ύλης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία κατάθεσης προσφορών 28/03/2019
  • Ημερομηνία ανάρτησης 15/03/2019
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 15/03/2019
  • Πρόσκληση Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !