Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών για την κάλυψη των αναγκών της ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών για την κάλυψη των αναγκών της ΕΥΑΘ ΑΕ, για χρονικό διάστημα ενός έτους, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (59.000,00 €), πλέον ΦΠΑ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 23/06/2020 ώρα 13:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 10/06/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού: 23/06/2020 ώρα 13:00.
  • CPV: 30230000-0
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 10/06/2020.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !