Προμήθεια αδειών και παροχή συνδρομής υπηρεσιών Microsoft 365 για την ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού:Προμήθεια αδειών και παροχή συνδρομής υπηρεσιών Microsoft 365 για την ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 18/08/2023 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 27/07/2023.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 24/08/2023 ώρα 09:00.
  • CPV: 7230000-8
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 27/07/2023.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !