Προμήθεια 8.000 τεμ. ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών ¾

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό με σφραγισμένες προσφορές μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια 8.000 τεμ. ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών ¾” Χ ¾” με τηλεσκοπική διάταξη και 7.000 τεμ. ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών ¾” Χ ½” με βαλβίδα αντεπιστροφής συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000€) περίπου, πλέον ΦΠΑ.

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια 8.000 τεμ. ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 30/10/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 30/10/2012
  • Ημερομηνία ανάρτησης 02/10/2012
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !