Προμήθεια 600 tn διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου (NaOCI)

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια 600 tn διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου (NaOCI)

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 3/8/2023 ώρα 10:00πμ
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 9/8/2023 ώρα 09:00πμ
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ: 14/7/2023
  • CPV: 24312220-2
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !