Προμήθεια 60 υδροστόμιων πυρκαγιάς DN80

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια 60 υδροστόμιων πυρκαγιάς DN80
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 04/08/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 20/07/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 20/07/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !