Προμήθεια 550 κιλών ειδικού βρώσιμου γράσου

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια 550 κιλών ειδικού βρώσιμου γράσου
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 10/05/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 27/04/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 27/04/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !