• Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια 500 τεμαχίων χυτοσιδήρων στομίων δικλείδων (φρεατίων βανών)
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 31/03/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 06/03/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου,
     Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης