Προμήθεια 50 απλών υδρομετρητών DN50 τύπου woltman

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια 50 απλών υδρομετρητών DN50 τύπου woltman
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 27/06/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 08/06/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ –/–/—-
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !