Προμήθεια 50.000kg διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου, κατάλληλο για πόσιμο νερό

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια 50.000kg διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου, κατάλληλο για πόσιμο νερό
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 29/11/2017
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 29/11/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/11/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 14/11/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !