Προμήθεια 450 μέτρων χαλυβδοσωλήνων Φ500 mm

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια 450 μέτρων χαλυβδοσωλήνων Φ500 mm
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 02/02/2017
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 02/02/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 10/01/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου