Προμήθεια 350 τόνων χαλαζιακής άμμου

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια 350 τόνων χαλαζιακής άμμου στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (CPV 14211000-3 Άμμος), συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων, εννιακοσίων ευρώ (59.900,00€), πλέον ΦΠΑ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 02/10/2020 ώρα 11:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 21/09/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού: 02/10/2020 ώρα 11:00.
  • CPV: 14211000-3
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 21/09/2020.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !