Προμήθεια 240 τόνων χαλαζιακής άμμου

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια 240 τόνων χαλαζιακής άμμου στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης,
προϋπολογισμού σαράντα δύο χιλιάδων ευρώ (42.000,00€)

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 29/01/2020 ώρα 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 16/01/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 29/01/2020 ώρα 09:00.
  • CPV: 14211000-3
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 16/01/2020.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !