Προμήθεια 200 βανών σύρτου ελαστικής έμφραξης DN100

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια 200 βανών σύρτου ελαστικής έμφραξης DN100
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 07/06/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 27/05/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !