Προμήθεια 20 υδρομετρητών DN50 σύνθετων τύπου WOLTMAN & 200 υδρομετρητών DN20, L=130mm

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια 20 υδρομετρητών DN50 σύνθετων τύπου WOLTMAN & 200 υδρομετρητών DN20, L=130mm
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 25/05/2016
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 25/05/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 27/04/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !