Προμήθεια 20.000 kg διαλύματος Υποχλωριώδους Νατρίου

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια 20.000 kg διαλύματος Υποχλωριώδους Νατρίου
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 24/11/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 16/11/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !