• Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια 2.000 τεμ. ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών ¾ x ¾ με τηλεσκοπική διάταξη
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 25/11/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 25/11/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 31/10/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου