Προμήθεια 180.000kg διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 180.000kg διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου, για την ΜΚΑ,  ΒΙ.ΠΕ.Θ., προϋπολογισμού 40.000,00€, πλέον ΦΠΑ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 10/01/2019
  • Ημερομηνία ανάρτησης 20/12/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !