Προμήθεια 120 υδροστομίων πυρκαγιάς DN80

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια 120 υδροστομίων πυρκαγιάς DN80
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 02/5/2018  ώρα 10.00 π.μ.
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 02/05/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/04/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 13/04/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !