Προμήθεια 120 υδρομετρητών DN25

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια 120 υδρομετρητών DN25
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 25/09/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 24/08/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 24/08/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !