Προμήθεια 12.000 ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών – ΜΕ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια 12.000 ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών ¾ Χ ¾ με τηλεσκοπική διάταξη και 10.000 ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών ¾ Χ ½ με βαλβίβα αντεπιστροφής

  • ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 09/06/2020 ώρα 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 18/05/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 12/06/2020 ώρα 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 18/05/2020.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινήσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !