Προμήθεια 12.000 ογκομετρικών υδρομετρητών DN15, L=110mm

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια 12.000 ογκομετρικών υδρομετρητών DN15, L=110mm
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 15/5/2018
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 22/5/2018 ώρα 9:00 π.μ.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 18/04/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 18/04/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !