Προμήθεια 12.000 ογκομετρικών υδρομετρητών DN15, L=110

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια 12.000 ογκομετρικών υδρομετρητών DN15, L=110
  • Ημερομηνία διενέργειας ηλεκτρονικής αποσφράγισης 15/02/2017
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 08/02/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 10/01/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου   Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !