Προμήθεια 100 τεμ. υδροστομίων πυρκαγιάς DN80

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια 100 τεμ. υδροστομίων πυρκαγιάς DN80

  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού:   19/09/2019 ώρα 9:00 π.μ.
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών διακήρυξης & κατάθεσης προσφορών: 19/09/2019 ώρα 9:00 π.μ.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ:  30/08/2019
  • Τεύχος Διακήρυξης: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !