ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100 ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ DN50, ΤΥΠΟΥ WOLTMAN

  • Θέμα διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100 ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ DN50, ΤΥΠΟΥ WOLTMAN
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 20/06/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 20/06/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 23/05/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !