Προμήθεια 10.000kg διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου (καυστικής σόδας)

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια 10.000kg διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου (καυστικής σόδας)
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 16/11/2017
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών  16/11/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/11/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 13/11/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !