Προμήθεια 10.000kg διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου (καυστικής σόδας)

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια 10.000kg διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου (καυστικής σόδας)
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 22/1/2018
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 22/1/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/1/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 11/1/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου