Προμήθεια 10.000 τεμ. ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια 10.000 τεμ. ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 28/03/2017
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 04/04/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 01/03/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 01/03/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !