ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 10.000 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ DN 15, L=110 mm (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ, ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 10.000 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ DN15, L=110MM, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 350.000 € (ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ), ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 10.000 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ DN 15, L=110 mm (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

  • Θέμα διαγωνισμού: Η  Εταιρεία  Ύδρευσης   και  Αποχέτευσης  Θεσσαλονίκης  (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.)  προκηρύσσει Ανοικτό, με σφραγισμένες προσφορές Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με αντικείμενο την προμήθεια 10.000 ογκομετρικών υδρομετρητών DN15, L=110mm,  προϋπολογισμού κατ’ εκτίμηση 350.000 € (τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ), πλέον ΦΠΑ.
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 07/09/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 07/09/2012
  • Ημερομηνία ανάρτησης 20/07/2012
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !