• Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια 1.500 τεμαχίων χυτοσιδήρων κιβωτίων δικλείδων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 15/01/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 15/01/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 26/11/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !