Προαγορά επτακοσίων πενήντα (750) ωρών υπηρεσιών υποστήριξης Singular Logic

Θέμα διαγωνισμού: Προαγορά επτακοσίων πενήντα (750) ωρών υπηρεσιών υποστήριξης εγκατεστημένου λογισμικού της Singular Logic, για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης επιπλέον επτακοσίων πενήντα (750) ωρών

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής : 30/11/2020 ώρα 13:30.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 10/11/2020.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 10/11/2020.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !