Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/12/2019.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 14/11/2019.
  • Ημερομηνία αποσφράγισης: 07/01/2020 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 14/11/2019.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !