Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης τηλεφωνικής/ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης (call center)

Θέμα διαγωνισμού:Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης τηλεφωνικής/ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης (call center)

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 06/06/2023 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 05/05/2023.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 12/06/2023 ώρα 09:00.
  • Ημερομηνία αποστολής σε ΕΕΕΕ: 2/5/2023
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 05/05/2023.
  • CPV:64214200-1
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου