Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής / ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης τηλεφωνικής / ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πελατών της ΕΥΑΘ ΑΕ (call center)

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 11/01/2022 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 09/12/2021.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 13/01/2022 ώρα 09:00.
  • CPV: 64214200-1
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 09/12/2021
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !