Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών για θέματα βλαβών ύδρευσης και αποχέτευσης (βλαβοληπτικό)

Θέμα διαγωνισμού:Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών για θέματα βλαβών ύδρευσης και αποχέτευσης (βλαβοληπτικό)

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 24/02/2023 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 08/02/2023.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 03/03/2023 ώρα 09:00.
  • CPV: 64214200-1
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 09/02/2023
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !