Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών (call center) – βλαβοληπτικό κέντρο

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών (call center) – βλαβοληπτικό κέντρο

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 7/5/2020, 23:59:00
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 13/5/2020 ώρα 9.00πμ
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 21/04/2020
  • CPV: 64214200-1
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Connect to our networks !