Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών (call center)

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών (call center)
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 08/05/2017
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 15/05/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 12/04/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/04/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !