Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών (call center)

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών (call center)
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 12/01/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 10/12/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !