Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την διαπίστευση των Εργαστηρίων Ύδρευσης και Αποχέτευσης σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 17025:2005

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 12/07/2016
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 12/07/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 09/06/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !