Παροχή υπηρεσιών συντήρησης κλιματιστικών

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών ετήσιας προληπτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των κλιματιστικών μονάδων της ΕΥΑΘ ΑΕ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 05/06/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 24/05/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ –/–/—-
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !