Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του δικτύου αποχέτευσης έτους 2018

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του δικτύου αποχέτευσης έτους 2018
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 25/06/2018
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 02/07/2018 09:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 25/05/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 25/05/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !