Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και διαχείρισης του δικτύου αποχέτευσης

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και διαχείρισης του δικτύου αποχέτευσης, προϋπολογισμού εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (950.000,00€), πλέον ΦΠΑ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 15/12/2020 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 18/11/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 21/12/2020 ώρα 09:00.
  • CPV: 90400000-1
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 18/11/2020.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !