Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και διαχείρισης του δικτύου αποχέτευσης

Θέμα διαγωνισμού:Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και διαχείρισης του δικτύου αποχέτευσης

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 01/02/2023 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 04/01/2023.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 07/02/2023 ώρα 09:00.
  • CPV: 90400000-1
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 04/01/2023.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !