Παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης των Υποσταθμών Μέσης Τάσης στα Αντλιοστάσια Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε.

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης των Υποσταθμών Μέσης Τάσης στα Αντλιοστάσια Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε.
  • ΝΕΑ Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 12/01/2018
  • ΝΕΑ Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 12/01/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 19/12/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 19/12/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !