Παροχή Υπηρεσιών προγράμματος ομαδικής ασφάλισης εργαζομένων της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή Υπηρεσιών προγράμματος ομαδικής ασφάλισης εργαζομένων της ΕΥΑΘ  ΑΕ
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 16/05/2018
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 23/05/2018 ώρα 9:00 π.μ.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 20/04/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 23/04/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !